Обявиха конкурс за директор на елховската болница

Общински съвет-Елхово обявява конкурс за избор на управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр.Елхово за срок от три години.

 

 На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и чл.22, ал.1 от Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Елхово обявява конкурс за избор на управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр.Елхово за срок от три години. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

І. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

ІІ. Оценка на бизнес план (програма за управление)  за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

ІІІ. Провеждане на събеседване с кандидатите.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;
  2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
  3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
  4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
  5. Да са пълнолетни, дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл.20, ал.1, т.3-13 и ал.2 от Закона за публичните предприятия.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

   1.Заявление за участие в конкурса с посочен адрес за кореспонденция, телефон, имейл и факс/ако има такъв/ – свободен текст;
   2.Професионална автобиография-европейски формат;
   3.Нотариално заверено копие от диплом за завършено образование по посочените специалности;
   4.Нотариално заверено удостоверение за квалификация по “Здравен мениджмънт”, отговарящо на изискванията на §3 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението  на лечебни заведения по ЗЛЗ.
   5.Нотариално заверено копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно стоматолозите;
   6.Копие от трудова и/или служебна книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов и/или служебен стаж;
   7.Свидетелство за съдимост – това обстоятелство се установява служебно от съответния административен орган на основание чл.5, ал.4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
   8.Медицинско свидетелство, издадено не по–рано от 30 /тридесет/ дни преди датата на подаване на документите;
   9.Декларация за установяване на липсата на обстоятелства чл.20, ал.1, т.3-13 и ал.2 от Закона за публичните предприятия-свободен текст;
  10.Мотивационно писмо за участие в конкурса;
  11.Препоръки от предишен работодател, ако има такива;
  12.Документ за самоличност – представя се на комисията за провеждане на конкурса за справка;
  13.Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

 Документите да са поставени в надписан с имената на кандидата и наименование на съответното лечебно заведение запечатан плик. Документите трябва да бъдат валидни съгласно българското законодателство.

Документите за участие на кандидатите се приемат в 30-дневен срок от публикацията на обява за конкурса в деловодството на Общински съвет–Елхово.

 

За допълнителна информация: 0478/88 026.

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово