Обявиха допуснатите кандидати за директори да детски градини

Във връзка с обявените конкурси за заемане на длъжностите: Директор на ДГ
„Свобода“; Директор на ДГ „Валентина“; Директор на Детски ясли (Детска ясла „Щурче“
и Детска ясла „Мечо Пух“) и Детска кухня; логопед и социален работник в Общностен
център – Ямбол за работа по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие
в Общностен център – Ямбол“, комисията разгледа подадените от кандидатите
документи и взе следното решение:


I. Допуска до втори етап на конкурса (тест) следните кандидати за позициите
директор на детска градина „Свобода“ и детска градина „Валентина“:
1. Светослава Василева Михова
2. Галина Тенева Василева
3. Снежана Калева Иванова
4. Нели Георгиева Тодорова
5. Таня Николова Атанасова
6. Митка Петрова Тодорова
7. Таня Георгиева Балева


II. Допуска до втори етап на конкурса (тест) следните кандидати за
длъжността „Директор“ на детски ясли (Детска ясла „Мечо пух“ и детска ясла
„Щурче“ и детска кухня, гр. Ямбол):
1. Пепа Станчева Петрова
2. Ваня Константинова Николова
3. Събина Иванова Йорданова


III. Допуска до втори етап на конкурса – събеседване, позиция „Социален
работник“ в Общностен център – Ямбол за работа по Проект „Предоставяне на
услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“:
1. Анастасия Иванова Георгиева
2. Весела Георгиева Атанасова


IV. Недопуснати кандидати:
Антоанета Стоянова Георгиева – Фотева


Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за дата, мястото и часа за
провеждане на втория етап на конкурса, съответно – тест и събеседване.