Обявени са длъжности по проект „Компас“

От месец март стартира изпълнението и на най-мащабния социален проект „КОМПАС – интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“ на стойност 889 917.41 лв.

Чрез проекта ще бъде въведена пилотно в община „Тунджа“ услугата безплатна детска млечна кухня с патронажна грижа и педиатрична консултация. Ще бъде надграден опитът в предоставянето на услуги в домашна среда, като потребителите им, чрез личните, социалните асистенти и домашните помощници, ще могат да заявяват и медицински прегледи от специалисти в домовете си. В подкрепа на самотните възрастни хора и други лица в неравностойно положение, ще бъде формиран и екип, който ще извършва малки по мащаб ремонтни, хигиенизиращи и други дейности, когато потребителите на услуги не са в състояние да се справят сами.

Дейностите ще бъдат организирани и координирани от Общински общностен център „КОМПАС“.

На 26 юли 2019 г. във връзка с изпълнението на Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции“, в качеството си на бенефициент, Община „Тунджа“ обяви процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца и семейства за следните позиции:

  1. Логопед – 1 длъжност, с четири часова заетост на трудов договор за 18 месеца;
  2. Рехабилитатор – 1 длъжност, с четири часова заетост на трудов договор за 18 месеца;
  3. Специален педагог – 1 длъжност, с четири часова заетост на трудов договор за 18 месеца;
  4. Медиатор – 1 длъжност, с осем часова заетост на трудов договор за 18 месеца;
  5. Шофьор – 1 длъжност, с осем часова заетост на трудов договор за 18 месеца.

Пълна информация във връзка с обявените позиции и комплектът с документи, който се подава от кандидатите са обявени на официалната страница на Община „Тунджа“.

Срокът за кандидатстване за обявените позиции е 09.08.2019 г.