Обява

Община „Тунджа” обявява началото на І-ва за 2019 г. сесия за кандидатстване и отпускане на стипендии на ученици и студенти с отличен успех и адресна регистрация в община „Тунджа”

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец /попълва се от кмета на населеното място/.

 3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ или заверено копие, удостоверяващ успеха за последния завършен срок, семестър или година.

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места.

Учащи навършили 18 години могат да подават документи лично.

Срок за подаване на документи:

        18 март 2019 год. – 5 април 2019 год.

Телефони за връзка и лица за контакти:

046/ 684 344 – Д. Димитров

046/ 684 323 – В. Йовчева

Заб. Формуляр за кандидатстване и Анкета може да се получат от деловодството на общината, от кметовете на населени места или да се изтеглят от сайта на Община „Тунджа”.