Общо събрание на клубовете на БМЧК-Ямбол

Общо събрание на клубовете на БМЧК-Ямбол се проведе през миналата седмица. Гости на събранието бяха: инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол и Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК- Ямбол. Събранието бе отчетно-изборно, за по-деловото му протичане бяха избрани три комисии-Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК-Ямбол. Отчета на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио- визуален клип. Отчетът се прие с мнозинство от делегатите. След  доклада гостите  дадоха много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК-Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК-Ямбол и функциониращите 8 клуба в цялата област.
По време на събранието бяха избрани делегати и подгласници на Националното събрание на БМЧК през 2022г. Общото събрание на клубовете приеха отчетен доклад за дейността на БМЧК-Ямбол за 2021г. и План за дейността на младежката организация през 2022г.
Събранието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки в страната.Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол