Общински съвет – Ямбол прие план-сметката за чистотата за 2017 г.

Общински съвет – Ямбол прие на днешното си заседание план-сметката за чистотата и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. Необходимите средства за предоставяне на услугите по чистотата са общо в размер на 5 099 227 лева. Самите услуги се извършват въз основа на договори, сключени след проведени обществени поръчки със съответните фирми – изпълнители. За да бъде обезпечено финансирането, през идната година общият размер на промила за такса смет за жилищни имоти ще бъде 3.43, а за нежилищните имоти – 5.23. Таксата  е по-висока от досегашната, съответно с 0.97 и 1.19 промила.

Завишението се дължи на увеличените разходи за почистване на уличните платна, площадите, парковете и др. територии за обществено ползване, както и от разписаните в Закона за управление на отпадъците изисквания за увеличаване процента на разходите по предварително третиране на отпадъците и нарастване размера на отчисленията, които общините имат задължение да превежда по сметката на регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите.

Това е първото завишение на такса битови отпадъци за последните четири години в Ямбол, като въпреки това нивата й остават около и под средните за страната.