Общински съвет – Ямбол остави без разглеждане незаконосъобразна подписка

Общински съвет – Ямбол остави без разглеждане внесеното искане за провеждане на местна гражданска инициатива за запазване градоустройствения статут, сградите, преместваемите съоръжения и временни постройки в хотелски комплекс „Боровец“ на едноименния хълм в града. Решението бе взето с 19 гласа „за“, 9 „против“ и 3 „въздържал се“.

Отказът за разглеждане на предложението, внесено от инициативен комитет, бе заради неспазване разпоредбите на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Инициираната подписка не отговаря на изискването тя да е организира по решение на събрание от не по-малко от 50 граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община. След извършена служебна проверка в Национална база „Население“ е установено, че коректният брой на гражданите от тези списъци е недостатъчен съгласно законовата норма, което прави подписката нелегитимна.

Другият основен аргумент бе, че е не се допуска с гражданска инициатива да се преследват забранени от закона цели, а именно узаконяване на незаконни строежи или друг вид обекти и съоръжения по смисъла на Закона за устройство на територията, какъвто именно е случаят с незаконното строителство в района на комплекса. От своя страна, законно построените сгради, каквито са хотелът и ресторантът, по никакъв начин не са застрашени от премахване. Те обаче умишлено фигурират в подписката с цел заблуда и манипулация на гражданите. Така подписите им се ползват като инструмент за натиск върху местната власт с оглед узаконяване на незаконни обекти, изградени на общински терен.

В допълнение, при събраните подписи е налице некоректност по отношение реалния брой на гражданите с избирателни права. От протокола от проверката, представен от териториалното звено на ГД „ГРАО“ към МРРБ е видно, че по-малко от половината от тях (1602 броя подписи) отговарят на изискванията на закона. В подписката фигурират и 28 непълнолетни лица.

Разискванията на сесията днес преминаха при изострена полемика, при която присъстващите в залата членове на инициативния комитет многократно възпрепятстваха нормалното протичане на заседанието. Това принуди председателя на местния парламент да прекъсне временно работата на съвета, заради грубо нарушаване на обществения ред.