Общински съвет-Ямбол набира кандидати за съдебни заседатели

Общински съвет-Ямбол откри нова процедура за набиране на съдебни заседатели за районен и за окръжен съд. Причината е изтичането на мандата на сегашните съдебни заседатели.
Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.
След решение на Общинския съвет от заседанието на 23 ноември бе избрана Временна комисия, която трябва да извърши подбора на съдебните заседатели в два етапа, първият от които е прием на документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат изслушвани в публично заседание от комисията. Срокът за подаване на документи в Информационния център или в канцеларията на ОбС Ямбол, ст. 202, е до 29 февруари 2024 г.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на определени условия съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт.
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община Ямбол;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания;
6. не е съдебен заседател в друг съд;
7. не е общински съветник в община Ямбол;
8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Най-малко 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
Заедно със заявлението по образец кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет – Ямбол:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съветници да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ;
7. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.