Общински съвет – Ямбол гласува промяна на бюджета на Общината за ремонт и изпълнение на инфраструктурни обекти

Общинските съветници в Ямбол приеха промяна на бюджета на Община Ямбол за текущ ремонт на ведомствен път към регионалното депо за управление на отпадъците и изпълнение на инфраструктурни обекти, сред които проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение, проектиране и изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол, намиращи се в многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“, облагородяване на тревни площи и др.

В капиталовия списък на община Ямбол за 2022 година са включени обекти „Проектиране и изграждане на осветление на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4“ на стойност 25 600 лв. и „Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.5-32.3 и 87374.532.4“ на стойност 127 800 лева, с източници на финансиране изцяло от дарения.

Общинските съветници решиха двата обекта да се обединят. Наименованието на обединения обект е  „Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4”. Това налага да се актуализира капиталовия списък за 2022 година.

За проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за  пешеходно и велосипедно движение Община Ямбол е обявила обществена поръчка, но в указания срок не е постъпила нито една оферта. Поради повишение на цените на строителните материали, горивата, разходите за труд и механизация, които са обусловени от инфлационните процеси в страната, необходимите средства за строително-монтажните работи за изграждането на комбинираната асфалтова алея се оказват недостатъчни. Необходимо е първоначално предвидените средства да бъдат увеличени с 54 000 лева. Общата стойност на обекта ще бъде в размер на 207 400 лева.

От капиталовия списък на общината за 2022 година ще отпадне обект „Проектиране и изграждане на осветление на многофункционален парк за отдих и спорт  „Опитно поле“ на стойност 40 000 лева и сумата ще бъде прехвърлена в капиталовия списък за обект „Проектиране и изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол, намиращи се в многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“. Стойността на обекта да бъде в размер на 100 000 лева.

Във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на община Ямбол, в която е заложено поетапно облагородяване на обществено достъпни пространства и осигуряване на повече занимания за активен отдих на населението, е проектиран благоустройствен обект, който включва изграждане на открити площадки за спорт и игра в двора на бившето Начално училище „Ради Ив. Колесов”, намиращо се на  ул. „Ж. Андреев“ № 112.

С проекта се предвижда обособяване на открити пространства за игра, фитнес и баскетбол. Проектираната детска площадка предвижда обособяване на 2 самостоятелни игрови зони, в които са заложени съоръжения с висока игрова стойност и други елементи от градското парково обзавеждане. Проектираното игрище с размери 17.00 х 13.00 м е предназначено за баскетбол 3 х 3 или стрийтбол. Непосредствено до игрището за баскетбол се предвижда монтиране на фитнес съоръжения.

Проектираните строително-монтажни работи излизат извън обхвата на инвестиционни проекти на открити площадки за игра и Общински съвет – Ямбол реши наименованието на обекта да се промени – „Благоустрояване и изграждане на открита площадка за игра, спортна площадка и фитнес на открито на ул. „Ж. Андреев“ № 112 / бившето НУ ”Ради Ив. Колесов”, гр. Ямбол, ПИ 87374.556.269”, за да бъдат финансирани всички дейности.

В момента се извършва ремонт на ул. „Търговска” в граници с ул. „Срем” и ул. „Граф Игнатиев”. След приключването му е предвидено облагородяване на тревните площи, което ще бъде извършено от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт”. Заявени са необходимите дръвчета и тревна смеска, които са подходящи за градска среда. За по-доброто прихващане и поддържане на зелените площи е необходимо изграждането на автоматизирана поливна система. Общинските съветници гласуваха то да бъде включено в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 година.

На заседанието беше прието и предложение относно осигуряване на допълнителни средства на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12 и една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния- 13, през учебната 2022/2023 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, както и предложение относно осигуряване на допълнителни средства на една паралелка VIII–ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2022/2023 година в ПМГ „Атанас Радев“.

Съветниците приеха и План за устойчива градска мобилност и Програма за развитие на туризма и стратегия за опазване на културното наследство на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 годинa и др.