Общински съвет – Ямбол гласува Програма за развитие на читалищната дейност и Общински план за младежта, численият състав на администрацията намалява със седем щатни бройки

Общински съвет – Ямбол гласува предложението на кмета Валентин Ревански за намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол със седем щатни бройки – от 151 на 144, считано от понеделник, 1 февруари 2021 година. Освобождаване или съкращаване на служители няма да има, защото това са вече освободени позиции.

Съветниците приеха предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2021 година на основание предложенията на народните читалища „Съгласие-1862“, „Пробуда-1909“, „Зора-1945“, „Диана-1944“, „Умение-2003“ и „Тракийска лира-2012“. Част от програмата са и двете приложения: първото за финансиране на читалищата със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Ямбол, второто – за финансиране на читалищата със средства от местни приходи за дейности, включени в Общинския културен календар за 2021 година.

На сесията беше гласуван и Общински план за младежта за 2021 година, разработен в изпълнение на Закона за младежта като част от Националната стратегия за младежта.

Общинският съвет одобри предложението на кмета Валентин Ревански за сключване на договор за извършване на проучвателни дейности с фирма „Ренюъбъл Енерджи Инвест“ ООД, дъщерна компания на датската „Копенхаген Грийн Енерджи“,  в местността Червен баир за инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Общинските съветници приеха и предложението да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за три години на части от недвижим имот – публична общинска собственост: бетониран ръкав на река Тунджа от Запорно съоръжение до Морски клуб – зимен пристан, както и трите речни дървени кея, изградени от Община Ямбол: до хотел „Тунджа“, до Младежки културен център „Георги Братанов“ и до бензиностанция „Шел“. Кейовете бяха конструирани след съгласуване с Басейнова дирекция-Пловдив и не с комерсиална цел, а достъпът на гражданите до тях ще бъде свободен. Бъдещите наематели ще се задължат да осигурят за тяхна сметка водни атракциони /колела/.

Пресцентър