Общински съвет „Тунджа“ ще заседава в края на септември

П О К А Н А
№ 45/21.09.2022 г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.09.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2021 година.
2. Приемане Механизъм за предоставяне и разпределение на средства, предвидени като допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджета на Община „Тунджа“ за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, част от областната транспортна схема от квотата на Община „Тунджа“.
3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по Договор № BG06RDNP001-19.218-0003-C01 от 17.11.2021 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ – Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища – потенциал за ревитализация на селските общности“ сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група – Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за средства от ЕС и одобряване на финансиране от бюджета на община „Тунджа“ за собствено участие за извършване на разходи по Договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C01 от 17.11.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ – Тунджа, основана на местната идентичност“ сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група- Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
6. Продажба на общински недвижим имот.
7. Продажба на общинска вещ.
8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
9. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Сливенска митрополия на имот – частна общинска собственост.
10. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
11. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на общински концесии на Община „Тунджа” и концесионни договори за 2021 г.
12. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
13. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
14. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА
Председател на ОбС „Тунджа”