Общински съвет „Тунджа“ прие бюджета на общината за 2022 г.

Общински съвет „Тунджа“ прие рекордния бюджет на общината за 2022 г. в размер на 28 021 591 лв. Той е с 5 932 700 лв. повече от първоначалния бюджет за 2021 г. или с 26,86% увеличение. Ръстът не е за сметка на увеличени местни данъци и общински такси, които за 2022 г. остават непроменени, подчерта при представянето му кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев.

Този бюджет се характеризира и с най – висок ръст на собствените приходи, в сравнение с всички предходни години – 7 444 105 лв., които представляват – 27 % от общия обем на бюджета. Спрямо 2021 г. завишението на собствените приходи е с 45.7 %, които се равняват на 2 336 285 лв.

През 2022 г. има и рекорден преходен остатък – в размер на 3 259 795 лв., няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици и изпълнители. Финансирането от Централния бюджет е в размер на 17 117 315 лв., което с 2 007 393 лв. повече от финансирането за 2021 г.

За първи път приходите от местните дейности са с по – голям дял спрямо държавните – 51 % от общия бюджет на общината – 14 173 633 лв., а държавните са в размер на 13 847 958 лв.

За първи път функция „Строителство, БКС и опазване на околната среда“ заема второ място по дял на разходите в размер на – 6 395 756 лв., след стандартно заемащата първо място функция „Образование“.

Инвестиционните разходи в бюджет 2022 г. са в размер на 6 203 551 лв. От тях капиталовите разходи са 3 813 151 лв., трансформираната капиталова субсидия е 132 500 лв., разходите за текущи ремонти са 2 000 000 лв. с тенденция за увеличаване, ако постъпят нови приходи, средствата за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа са 257 900 лв.

Външното финансиране е в размер на 5 040 612 лв., от които 3 921 862 лв. за строителство ремонт и реконструкция. По този начин общо разходите за строителство, ремонт и реконструкция стават 10 125 413 лв., като това не е за сметка на нито един от другите ангажименти на общината или за сметка на текущата издръжка, изтъкна кметът Георги Георгиев.

В този бюджет се предвиждат ремонти във всяко едно от 44-те села на общината.