Общински съвет „Тунджа“ заседава

П О К А Н А

№ 57/17.09.2019 г.

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. година от 10:00 часа в зала „Проф. Иван Попов“, НТС-Ямбол, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ за I- вото шестмесечие на 2019 г. и сметките за средства от Европейския съюз.
  2. Разходване на част от натрупани средства от отчисления по Наредба №7 от 19.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.
  3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа” с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.014 „ МИГ-ТУНДЖА“, мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование и малките населени места.“ и одобряване на партньорско споразумение между Община „Тунджа“ и партньорите, определени, съгласно т.12 от Условия за кандидатстване с проектни предложения по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
  4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.
  5. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
  6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
  7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
  8. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година.
  9. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ /п./

Председател на ОбС „Тунджа”