Общински съвет „Тунджа“ заседава в края на март

П О К А Н А

№ 50/19.03.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.03. година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2020-2022 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  за  2019 г.
 3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Предоставяне за стопанската 2018/2019 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община Тунджа общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
 6. Допълнение на Решение № 659 от Протокол № 40/31.07.2018 г. на ОбС „Тунджа“ – Ямбол. 
 7. Изменение на Решение № 128 от 27.04.2016 г. на ОбС „Тунджа“ гр. Ямбол за учредяване  възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.
 8. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община „Тунджа“ 2014-2020 г. за 2018 година.
 9. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април- Ден на Община „Тунджа“.
 10. Упълномощаване на кмета на община „Тунджа“ за издаване на Записи на заповеди в полза на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката за обезпечаване на авансово плащане във връзка с изпълнението на проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“.
 11. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и модернизиране на кухненско оборудване в Домашен социален патронаж в  с. Болярско  и Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ с. Победа.
 12. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община „Тунджа“  по ОП „Храни“ 2016-2020.
 13.  Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“ през 2018 година.
 14. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“.
 15. Провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол мандат 2019-2023 година и избор на Временна комисия.
 16. Избор на Председател на ПК „Бюджет и финанси“.
 17. Кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа” от о.т. 131  до о.т. 132, с. Ботево; ул. „П. Волов” от о.т. 203 до о.т. 143 и  ул. „Поп Андрей” от о.т. 204 до о.т. 205, с. Тенево, Община „Тунджа“ по Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на СНЦ “МИГ – Тунджа“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура чрез подбор  на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 18. Кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник,  Община „Тунджа“ по Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на СНЦ “МИГ – Тунджа“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура чрез подбор  на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 19. Кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение „Реконструкция и ремонт общинска образователна инфраструктура с местно значение – Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ XIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“, находящо се в УПИ I, кв.50 по ПУП на с. Тенево,  Община „Тунджа“ по Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на СНЦ “МИГ – Тунджа“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура чрез подбор  на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 20. Кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и  Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа“ по Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на СНЦ “МИГ – Тунджа“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура чрез подбор  на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”