Общински съвет – Болярово прие новия бюджет на общината

       Лора Величкова 

На 30 януари 2017 година Общински съвет – Болярово проведе двадесетото си заседание. На заседанието, след разисквания и подробни обяснения от страна на общинския кмет и главния финансов експерт,  бе приет бюджетът на общината за 2017 година.

       Общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: приемане на плана за заседанията на ОбС Болярово за 2017 година; годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за мандата 2015-2019 година; програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода януари 2017 год. – декември 2017 год.; празничен календар честване на годишнини и други празници в община Болярово през 2017 г.; отчет за изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2016 г. и общински годишен план за младежта за 2017 година; Наредба № 24 за приемане, преместване и отписване на деца в общински детски градини на територията на община Болярово; категоризиране на жилища – общинска собственост, според предназначението им; изменение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; промяна на наименованията на социалните услуги, делегирани от държавната дейност, разкрити в община Болярово, във връзка с приетите с Постановление № 288 на Министерски съвет от 04.11.2016 г. изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2, и ал. 3 от Правилника на Закона за социално подпомагане /ДВ бр. 89 от 11.11.2016 г./; продажба на поземлен имот с идентификатор № 05284.589.623, заедно с построената в него сграда с идентификатор № 05284.589.623.1 – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр. Болярово; одобряване на задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с номер 000392 в местността „Юрта“, по КВС на землището на с. Попово, община Болярово; предложение на областен управител на основание чл.198 е, ал. 5 от закона за водите за разглеждане на въпроси от Асоциация по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К ЕООД Ямбол“ на редовно заседание на 16.02.2017 г. от 13,00 часа в заседателната зала в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Болярово на представителя по въпросите от дневния ред на общото събрание на асоциацията; определяне на трудовото възнаграждение на кмета на община Болярово; определяне размера на трудовото възнаграждение на кметовете на населените места в община Болярово.