Общински съветници с искане за декларация срещу настаняването на имигранти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 от общински съветници в Общински съвет – град Ямбол

 Относно: Приемане на Декларация от Общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

За пореден път изразяваме огромната си тревога от разселването в Европейския съюз, в това число и на територията на РБългария на голям брой нелегални имигранти (често погрешно наричани „бежанци”), голяма част от които са радикализирани маси, в състава на които се включват лица от арабски, африкански и средноазиатски приозход.

Българският Закон за убежищата и бежанците (Чл.4, ал.5) и Конвенцията за бежанците (Чл.31, т.1) постановяват, че чужденец може да пресече българската граница, за да получи три вида убежище: статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила, но само ако пристига директно от територия, където са били застрашени животът и свободата му. Свидетели сме, че имигрантите пристигат в Европа и България от РТурция – държава, призната за демократична и със статут на кандидат-член на ЕС, в която правата и свободата на последните не са застрашени.

Европейското законодателство толерира имигрантските вълни, без каквато и да е защита на българския или който и да е национален интерес.

Европейското законодателство стоварва върху най-бедната държава-член на ЕС задължението да осигури на т.нар. „бежанци” жилища, работа, социално и здравно осигуряване, детски надбавки. Лицата с бежански и хуманитарен статут могат да закупуват недвижими имоти в България. Лицата с бежански статут могат да получат българско гражданство след три години, а тези с хуманитарен статут – след пет години. Веднъж получили статути, тези лица получават и правото да доведат в България и своите големи семейства – сестри, братя, родители, деца и др.

Остро възразяваме срещу Постановление № 208 от 12 август 2016 г., с което Министерски съвет на РБългария прие Наредба, с която се регламентират условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.  С тази Наредба се възлагат за изпълнение конкретни дейности на Кметовете на  общините, в които са включени мерки като: осигуряване на жилище на чужденеца и неговото семейство; записване в детска градина и поемане издръжката на децата; записване на училище; провеждане на обучение по български език; осигуряване на личен лекар и здравно обслужване; поемане на здравните осигуровки на чужденеца и неговото семейство; регистриране в съответните структури на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, подсигуряване на работни места.

Тази Наредба (подзаконов акт, за да бъде заобиколено Народното събрание)  е приета без обществен дебат и зад гърба на българските граждани. Тази Наредба е опасна, ще генерира огромно напрежение  и не работи за българската национална сигурност. В нея няма никакви лимити за броя чужденци, които ще се интегрират, няма и критерии за интеграция.

Предложението на Европейската комисия за „разпределяне” на нелегалните имигранти е несправедливо и противоречи на българския национален интерес.

Уважаваме европейските ценности, но над общата европейска политика поставяме България, българския национален интерес, интересите и спокойствието на нашите съграждани в Ямбол.

Като общински съветници считаме, че местната власт е длъжна да има категорично становище относно евентуални намерения и опити за настаняване на нелегални имигранти на територията на община Ямбол.

В тази връзка предлагаме Общински съвет – град Ямбол да приеме настоящата Декларация. Нейната цел е Кметът на община Ямбол да не предприема действия по изпълнение на ПМС № 208 от 12 август, 2016 год. и да не подава заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за интеграция.

Предвид гореизложеното, предлагаме Общински съвет – Ямбол да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – град Ямбол приема Декларация със следния текст:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Ямбол, изразяваме загриженост и тревога, че нашият град Ямбол може да се окаже потърпевш от мощния мигрантски поток, който тече към Европа.

 Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Ямбол в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.

 Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Ямбол да се настаняват лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

 2На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – град Ямбол не дава съгласието си Кметът на община Ямбол да предприема действия по изпълнение на ПМС №208 от 12 август, 2016 год. и да подава заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за интеграция.
Катя Георгиева……………….

 

Румен Банков………………

 

Николай Пенев……………..

 

Антоанета Антонова……..

 

Капка Йоргова…………

 

Светослав Стоев…………….

 

Мариета Сивкова……………

 

Кръстьо Петров…………..

 

Пламен Проданов………….

images-1