Общинският съветник от БСП Мариета Сивкова: Кметът подвежда Общински съвет да надвиши правомощията си

Кметът на Ямбол Георги Славов подвежда Общински съвет да надвиши правомощията си, това заяви общинският съветник от БСП Мариета Сивкова при обсъждане на предложението да се даде разрешение за изработване на Подробен устройствен план на парк Боровец.

Тя поясни, че подобно предложение е едно от многото, разглеждани в Общински съвет и по принцип тя не е против, но я изненадва фактът, че 11 г. кметът не се е сетил, че тази огромна по площ и значимост за Ямбол специфична територия има нужда от устройствен план и не го е направил, дори когато се инвестираха европейски средства по проект, но сега в последната година на неговото управление е решил да дава концепция за устройство на парк Боровец, вместо да остави това на следващия кмет.

Мариета Сивкова подчерта, че е категорично против допълнението към предложението – т. е. Общинският съвет да вземе решение до одобряването на плана в тази територия да не се разполагат преместваеми обекти до одобряване на план – схема като неразделна част от Подробния устройствен план. Тя поясни, че с такова предложение Общински съвет ще надвиши вменените му от законите на Република България правомощия.

Чл. 55 от Закона за устройство на територията казва, че до реализиране на Подробния устройствен план поземлените имоти могат да се ползват за преместваеми обекти по чл. 56 ал. 1.

Чл. 56 казва, че за държавни и общински нужди това става въз основа на схема, а чл. 62 казва, че в паркове и зелени площи преместваемите обекти по чл. 56 не могат да заемат повече от 10 % от площта на имота.

Чл. 14 от Закона за общинската собственост казва, че свободните имоти или части от тях публична общинска собственост могат да се отдават под наем.

„Липсват реални мотиви за това предложение, а и се говори за целесъобразност, която не е ясна. Няма мотиви, няма целесъобразност, няма и законосъобразност на такова решение”, каза още Мариета Сивкова и поясни, че кметът се опитва да се скрие зад тяхното колективно решение и в утрешния ден да го ползва като основание за ограничаване правата на ямболлии, оправдавайки се с тях.

„Трябва да е ясно, че кметът не би могъл, основавайки се на такова решение на Общински съвет, да ограничи приложното поле, както на закона, така и на приетите от Общински съвет подзаконови нормативни актове. Кметът не може с това решение на Общински съвет да се освободи от изпълнението на вменените му със закон задължения”, подчерта още общинският съветник от БСП и поясни, че такова решение само ще злепостави Общински съвет и всеки един от съветниците пред обществеността.

Призивът й да не се гласува незаконосъобразно не стигна до съветниците от ГЕРБ и те послушно приеха спуснатото им от кмета предложение.

Пресцентър ОбС БСП – Ямбол