Общинските съветници приеха Наредбата за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в Ямбол

Общинските съветници в Ямбол обсъдиха и приеха Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Ямбол. Тя определя и допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните планове на нови сгради, реконструкция, надстрояване, пристрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда, на територията на град Ямбол и неговите квартали.

Общинският съвет прие и докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2022 година на шестте ямболски читалища: Народно читалище „Зора – 1945”, Народно читалище „Диана – 1944”, Народно читалище „Умение – 2003”, Народно читалище „Съгласие 1862”, Народно читалище „Пробуда – 1909” и Народно читалище „Тракийска лира – 2012”.

На заседанието беше приет годишният финансов отчет и баланс за 2022 г. на „ДКЦ №1 — Ямбол“ ЕООД. Дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на дружеството беше определен на сесията, който следва да бъде преведен по общинската банкова сметка. Общината предоставя 16 318.31 лева на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, които да бъдат употребени за закупуване, доставка и монтаж и всички дейности, свързани със сервиза на скопично-рентгенова система за образна диагностика и работата с нея.

Съветниците гласуваха за срок от 5 години да бъде предоставен един апартамент-частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол. Ползвателят се задължава за заплаща данъка на имота за този период.

Пълният запис от заседанието на Общински съвет – Ямбол е публикуван в сайта на Община Ямбол:

 

https://yambol.bg/video?v=zala107-1682575341-27-Apr-23-09:02:21&t=2 .