Общинските съветници на „Тунджа“ заседават на 28 август

П О К А Н А
№41/20.08.2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и първо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.08.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „ Тунджа” при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1.Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти частна общинска собственост.
2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собсвеност за 2018г.
3. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост
4. Продажба на общински недвижим имот
5. Възмездно придобиване на собственост върху недвижим имот
6. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2018/2019г.
7. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Обединено училище „Васил Левски“ с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018-2019г.
8. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие-Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“ с Кабиле община Тунджа за учебната 2018-2019г.
9. Определяне на броя на групите и на децата в групите в детските градини на територията на община Тунджа и определяне на конкретния размер на средната месечна посещаемост в групите през учебната 2018-2019г.
10. Разрешаване формирането на паралелките по чл.68,ал.1,т.2и т.3 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС 219 ОТ 2.09.2017г. и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2018-2019г.
11. Мотивирано искане от Община Тунджа до регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69 ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС 219 от 5.09.2017г.в средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица община Тунджа област Ямбол за учебната 2018-2019г.и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност.
12. Приемане на план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа“(2018-2020г.)
13. Поемане на дългосрочен общински дълг за финансови разходи по инвестиционен проект 58111-64-255 14. „Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево Община „Тунджа“ по оперативна програма „Околна среда“2007-2013г.
15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС „Тунджа”