Общинските съветници на Болярово приеха план за работата си до края на мандата

На първото за тази година редовно заседание на 30 януари Общински съвет-Болярово утвърди плана за работа на съветниците до края на мандата и годишния отчет на кмета на общината за 2022 г. относно изпълнението на Програмата за управление на мандата 2019-2023. Беше утвърден и списъкът на общинските жилища по предназначение за 2023 г.
Сред останалите предложения на общинската администрация, които бяха гласувани на сесията днес, бяха още отчети по общинския план за приобщаване и социално включване на ромите, по годишния план за младежта, за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.