Общинските съветници в Ямбол приеха Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби и гласуваха създаването на Общинско предприятие „Чистота“

закрила на деца с изявени дарби.

В изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/ в областта на науката, изкуството и спорта, в съответствие с чл. 5а, т. 1, 2 и З от Закона за закрила на детето и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2022 г., Община Ямбол разработи годишната Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Закрилата на деца с изявени дарби е система от мерки за гарантиране на развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Право на закрила по Наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.

Закрилата и насърчаването на талантливи деца включва стимулиране на деца до 18-годишна възраст чрез предоставяне на 12-месечна стипендия в размер на 135 лева месечно.

Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища, които се отпускат на ученици от VIII – клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, се предоставят в общините с постановление на Министерския съвет, въз основа на мотивирано искане от кмета на общината до съответния министър и приложена справка съгласно Приложение №1 от Наредбата.

За ученици от общински училища на територията на град Ямбол искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се подава до кмета на община Ямбол. Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на детето или на родител, настойник/попечител, лице, полагащо грижи за него.

Мотивираното искане се попълва по образец, съгласно Приложение към чл. 13, ал. 2 от НУРОЗДИД. Прилагат се и следните документи:

  1. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
  2. документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

З. служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;

  1. служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.

Комплектът документи се подава в едномесечен срок от възникване на основанието и се завежда в деловодството на Общината. При пропускане на указания срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година.

Исканията за предоставяне на закрила се разглеждат в срок от 10 дни след края на всяко тримесечие.

При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, кметът на общината се подпомага от експертно-консултативна комисия, назначена с негова заповед. След обсъждането на документите комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания. Стипендия се предоставя със Заповед на кмета след разглеждане от съответната експертно-консултативна комисия.

Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на НУРОЗДИД,  на основание закон или акт на Министерски съвет.

Когато ученикът отговаря на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор.

Предоставянето на закрила по Наредбата се отразява в Дневник за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена закрила. Дневникът се води и съхранява от отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол.

Финансовото подпомагане за мерките за закрила на деца с изявени дарби за всяко дете се опуска еднократно за календарната година.

Общинските съветници гласуваха и промяната на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол, касаеща таксата за ползване на детска кухня, която се променя от 1,80 лева на 2,40 лева на ден.

Тази точка от дневния ред предизвика разгорещени дебати, които доведоха до напускането на залата на част от общинските съветници.

Общински съвет-Ямбол гласува и за създаването на Общинско предприятие „Чистота“, което ще осигури по-ефективна организация на работа и контрол на изпълнението на дейностите, повишено качество на предоставяните на гражданите услуги и намаляване на разходите за почистване на града.

Общинските съветници не приеха предложението на кмета относно промяната на бюджета на Община Ямбол, касаещо изграждане на система за видеонаблюдение в защитеното жилище за лица с умствена изостаналост и центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, закупуване на две врати за игрище „Юнак“, на стерилизатори за детски градини, както и за осъществяване на инфраструктурни проекти.