ОБЩИНА ЯМБОЛ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА”

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ с № BG16RFOP001-1.017-0007-С01, който е част от Инвестиционната програма на Община Ямбол.

Проектът е на обща стойност  1 656 355,60 лева, от които  1 407 902,26 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Република България и 248 453,34 лв. съфинансиране от община Ямбол чрез средства от финансовия посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Проектът обхваща ремонт на Музей на бойната слава, намиращ се на ул. „Стара планина” № 1, като включва дейности по ремонт и модернизиране на част от сградите и на прилежащото дворно пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея.

 Уникалният характер на музея, неговата свързаност с историята на града и близостта му до центъра предопределят активното участие на музейния комплекс в градския живот. Музеят е част от закрито военно поделение, чиято обща територия е в размер 81 361 кв.м. и е единственият специализиран военен общински музей в България.

Изграждането и поддържането на Музея на бойната слава в Ямбол се свързва с каузата за съхраняване идентичността на военните формирования, дислоцирани в град Ямбол и региона в периода след Освобождението на България от османско владичество до наши дни. Идеята за създаване на Музей на бойната слава е на ямболското гражданство,  инициативен комитет на Съюза на офицерите от запаса и резерва, и дружества и организации от Ямбол. От 26 юни 2017 г. Музей на бойната слава– гр.Ямбол е включен в списъка на 100-те Национални туристически обекта под № 99 Б. – Удостоверение № 129/26.06.2017 г.

С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение, ще се постигнат следните резултати:

– създаване на условия за равен достъп до културно – развлекателните дейности и участие в тях на всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

– повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

-подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

-развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.