Община Ямбол се допитва относно дистанционното провеждане на публичното обсъждане на проект за Разчет на Община Ямбол за 2023 година

Община Ямбол анкетира жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица относно дистанционното провеждане на публично обсъждане на проект за Разчет на община Ямбол за 2023 г в условията на неприет Закон за държавния бюджет на Република България.

Разчетът ще бъде първият, съставен на база на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

В Разчета са предвидени както необходимите разходи за текущата година, така и средства за продължаване на реализацията на мерки от предходната година и резерви за минимизиране рисковете.

 

Материалите за проекта на Разчет на община Ямбол за 2023 година и анкетата за неговото дистанционно публично обсъждане са публикувани на интернет страницата на Общината, в раздел „Актуално“: https://yambol.bg/pokana-razchet-2023

 

В срок до 24.03.2023 г. включително гражданите могат да подават попълнените анкетни карти електронно на следния e-mail: yambol@yambol.bg или на хартиен носител, предоставен в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Ямбол.