Община Ямбол се включи в инициативата на Европейската комисия за безплатен достъп до интернет

Община Ямбол се възползва от поканата на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към Европейската комисия за участие в инициативата „WIFI4EU – насърчаване на интернет свързаността в местните общности“ и беше одобрена за отпускане  безвъзмездна финансова помощ в размер на 15 000 евро в рамките на Механизма за свързване на Европа. На 27 юли е сключено споразумение № INEA/CEF/WIFI4EU/4-2020/036396-048159 с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към Европейската комисия за предоставяне на помощта. Действието е финансирано от Европейския съюз.

Инициативата WIFI4EU е схема за подпомагане на предоставянето на достъп до безплатен висококачествен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния обществен живот като паркове, площади, обществени сгради и др.

Общината разполага с 18 месеца от датата на влизане в сила на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства за осигуряване на безплатния интернет. За целта ще бъде сключен договор с фирма, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, която да осигури необходимото оборудване и изпълни техническите изисквания, и инсталира Wi-Fi точките за достъп. Община Ямбол ще бъде отговорна за осигуряване на финансирането на абонамента за интернет за предлагането на безплатен достъп до висококачествен безжичен интернет за всички граждани и посетители на града за период от минимум 3 години.

Ръководството на Община Ямбол ще определи точки за достъп на територията на Ямбол съгласно изискванията по поканата.

Община Ямбол като бенефициент следва да използва общата визуална идентичност, определена от Комисията. Европейската комисия ще следи от разстояние за качеството на връзката във всички WiFi4EU точки за достъп. Зоните за свободен достъп до интернет ще бъдат обозначени с информационни табели с емблемата на WiFi4EU по указанията за графично оформление на Европейската комисия.

 

Тази публикация отразява единствено становището на Община Ямбол и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи не носи отговорност за използването по какъвто и да е начин на информацията, която съдържа.