Община Ямбол разширява териториалния обхват на услугата „Кризисен център“

След получено потвърждение от Управляващия орган на 20.10.2022 г., Община
Ямбол разширява териториалния обхват на специализираната социална услуга Кризисен
център – Ямбол.
Потребители в услугата ще бъдат насочвани от всички общини на територията на
страната, при условие, че попадат в обхвата на целевите групи и здравословното им
състояние, позволява настаняването в специализираната услуга.
Първоначално в проектното предложение е предвидено териториалния обхват на
услугата „Кризисен център“ да включва и съседните на град Ямбол общини – Болярово,
Елхово и др., при наличие на лица от целевата група от тези общини, нуждаещи се от
услугите в центъра.
Изпълнение на дейностите по Проект BG05М9ОР001-2.029-0013 „Разкриване и
функциониране на Кризисен център в Община Ямбол“ стартира през месец юни 2022 г.
Поради невъзможността да предвиди потребителите на услугата до края на изпълнение на
дейностите по проекта /30 юни 2023 г./, Екипът по организация и управление на проекта
при община Ямбол предприема действия за разширяване на териториалния обхват на
услугата „Кризисен център“ в община Ямбол.