Община Ямбол продължава с разкриването на нови социални услуги

    Съветът по въпросите на социалните услуги в Община Ямбол проведе свое заседание. Неговата основна цел е да участва и подпомага разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на общината, да изразява мнения, становища и предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги в община Ямбол.

    В Съвета участват представители на различни институции – дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, Регионална здравна инспекция – Ямбол, Регионално управление на образованието – Ямбол, Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет – Стара Загора, ОД на МВР и др.

    На заседанието беше представен и обсъден Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Той е изготвен от Община Ямбол в съответствие с разпоредбите на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги.

    На срещата стана ясно, че всички действащи социални услуги ще бъдат запазени и Община Ямбол ще продължи разкриването на нови услуги според идентифицираните потребностите и нуждите на населението.