Община Ямбол продължава да приема заявления по Проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол”

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-6.002-0132 „Патронажна
грижа + в Община Ямбол”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г., и подписаният Административен договор между МТСП и Община Ямбол, в
Направление 1 по Проекта могат да се предоставят интегрирани здравно-социални
услуги на 148 лица.
Настоящият проект продължи действащите до 30.04.2021 г. дейности по
Патронажна грижа – Компонент 4, като направи възможно, нови 48 лица да ползват
здравно-социални услуги в домашна среда.
Потребители, които могат да ползват здравно-социални услуги са:
– Хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за
самообслужване;
– Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;
– Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от дългосрочно наблюдение и
здравни грижи;
– Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от
краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства;
– Самотно живеещи тежко болни лица;

Важно условие за лицата, които желаят да бъдат включени като потребители по
Проекта е, да не ползват сходни услуги по други такива – Механизъм лична помощ и
социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
Документите по образец за кандидатстване по Проект „Патронажна грижа + в Община
Ямбол”, могат да се получат в „Център за административно обслужване” в сградата на
Община Ямбол или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ямбол.

За контакти: Община Ямбол, стаи 402 и 405,
Тел. 046/681-402; 046/681-405;