Община Ямбол открива процедури за приемане на заявления от кандидат-потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и подбор на персонал за работа на позиция „Социален асистент“

Със заповед № РД01-2429 от 22.12.2020 г. Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, е дала предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Ямбол.   

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е делегирана от държавата дейност, като необходимите средства за нейното финансиране са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация и ще се предоставя почасово – до 4 часа на ден.

Асистентска подкрепа по този закон се предоставя за:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Съгласно § 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, до 31 декември 2021 г. такси за ползване на финансирана от държавния бюджет асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги не се заплащат от лицата, които я ползват.

Необходими документи за кандидатстване на потребители и персонал за получаване / предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“:

 1. Документи за кандидатстване за потребители на услугата:
 2. Заявление за ползване на услугата – по образец или в свободен текст;
 3. Копие на документ за самоличност (лична карта, паспорт, акт за раждане) – за справка;
 4. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други документи).

Кандидат-потребителите ще бъдат класирани според направената в дома им социална оценка, след което ще бъдат включени в услугата.

 1. Документи за кандидатстване за работа на позиция „Социален асистент”:
 2. Заявление – по образец;
 3. Автобиография – по образец;
 4. Копие на документ за самоличност (лична карта) – за справка;
 5. Копие от диплома за завършено образование;
 6. Копие на документ, удостоверяващ завършен курс на обучение по сходни програми/проекти (ако е приложимо);

Изисквания: лицата да са в трудоспособна възраст; образование – минимум основно образование; опитът и завършен курс на обучение се считат за предимство.

 • Място за подаване на документите:

Документи на кандидат-потребители и кандидати за персонал се приемат в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол. Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени от гише „Информация“ в сградата на Община Ямбол или да бъдат свалени от интернет страницата на общината: www.yambol.bg.

      За контакти: Община Ямбол, стая 401, тел. 046/681-401.