Община Ямбол обяви свободни щатни длъжности

О Б Я В Л Е Н И Е
Във връзка със Заповед № РД/02-00688 от 02.09.2019 г. на Кмета на Община
Ямбол и утвърдено длъжностно щатно разписание
ОБЯВА ПОДБОР
за следните длъжности:


В Дирекция „Хуманитарни дейности“:
І. Старши експерт, с код по КПД 24226046 – 1 бр.
1. Кратко описание на длъжността:
Координира и съдейства за цялостната организация на работа по предучилищно
и училищно образование в детските заведения и общинските училища, в съответствие с
разпоредбите на МОН за задълженията на общините.
Координира и изпълнява общински дейности в областта на предучилищното и
училищно образование на децата в общинските детски градини и общинските училища,
както и функционирането на Детски ясли и Детска кухня.
Изготвя информация, справки, доклади, становища, обслужващи текущата
дейност в сферата на предучилищното и училищно образование и следи действащата
нормативна уредба.
Изготвя експертни мнения и координира дейността в сферата на
здравеопазването, по изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и
решенията на Общински съвет.
2. Минимални изисквания за длъжността:
Образователно – квалификационна степен: бакалавър.
Професионална област: педагогически науки; хуманитарни науки; социални,
стопански и правни науки; здравеопазване и спорт.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: Умения за работа с
компютър и ползване на чужд език.
3. Професионален опит – 1 година
4. Необходими документи за участие в подбора:
– Заявление по образец;*
– Професионална автобиография;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документ за завършено образование /копие/;
– Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол
II. Младши експерт, с код по КПД 24225040 – 1 бр.
1. Кратко описание на длъжността:
Координира и съдейства за цялостната организация на работа по предучилищно
и училищно образование в детските заведения и общинските училища, в съответствие с
разпоредбите на МОН за задълженията на общините.
Наблюдава сферата на предучилищното и училищното образование и съдейства
на ръководството на общинската администрация за упражняването на контрол върху
детските заведения.
Координира организацията на работа в детски ясли и детска кухня, детски
градини, общинските училища, в съответствие с разпоредбите на МОН и произтичащите
задълженията на общините.
Изготвя информация, справки, доклади, становища, обслужващи текущата
дейност в сферата на предучилищното и училищно образование, здравеопазването и
следи действащата нормативна уредба.
2. Минимални изисквания за длъжността:
Образователно – квалификационна степен: бакалавър.
Професионална област: педагогически науки; хуманитарни науки; социални,
стопански и правни науки; здравеопазване и спорт.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: Умения за работа с
компютър и ползване на чужд език.

3. Професионален опит – не се изисква
4. Необходими документи за участие в подбора:
– Заявление по образец;*
– Професионална автобиография;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документ за завършено образование /копие/;
– Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/.


В Дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения
ред“:
І. Младши експерт, с код по КПД 24225040 – 3 бр.
1. Кратко описание на длъжността:
Извършва ежедневни обходи, по предварително изготвен маршрут, и проверки
за спазване на разпоредбите на Наредбите, приети от ОбС Ямбол, както и на Закона за
движението по пътищата, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за
управление на етажната собственост, Закона за защита на животните, Закона за
управление на отпадъците, Закона за пътищата и др.
Извършва проверки по сигнали, жалби, заявления и др. на физически или
юридически лица.
Съставя фишове за извършени нарушения на Закона за движение по пътищата.
Съставя актове за установяване на административни нарушения, когато на
общината, съответно на кмета на общината е възложено приложението или контрола по
приложението на съответните нормативни актове.
Изготвя констативни протоколи за установяване на нарушения на разпоредбите
на Наредби и Закони и даване на предписания за отстраняването им.
Връчва АУАН, НП, писма, съобщения и др. на физически или юридически лица.
2. Минимални изисквания за длъжността:
Образователно – квалификационна степен – професионален бакалавър.
Професионална област: социални, стопански, правни или технически науки.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
Компютърна грамотност;
Опит в охранителната дейност – предимство;
Шофьорска книжка – катeгория B;
Чисто съдебно минало.
3. Професионален опит – не се изисква.
4. Необходими документи за участие в подбора:
– Заявление по образец;*
– Професионална автобиография;
– Документ за самоличност /за сведение/;
– Документ за завършено образование /копие/;
– Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/.


II. Специалист, с код по КПД 33433008 – 1 бр.
1. Кратко описание на длъжността:
Осъществява функциите на общинска служба за контрол по смисъла на Закона
за движение по пътищата.
Осъществява функции на актосъставител, когато на общината, съответно на
кмета на общината е възложено приложението или контрола по приложението на
съответните нормативни актове.
Осъществява функции на контролен орган и актосъставител по приложението на
нормативните документи на Общинския съвет.
Осъществява функция на инспектори по смисъла на Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Осъществява контрол във връзка с констатирани нарушения по Закона за
управление на етажната собственост.
Осъществява функции по превенция и опазване на обществения ред на
територията на гр.Ямбол.
Връчване на писма, съобщения, заповеди, АУАН, НП и др.
2. Минимални изисквания за длъжността:
Образователно – квалификационна степен – средно образование.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
– Опит в охранителната дейност – предимство;
– Шофьорска книжка – катeгория B;
– Чисто съдебно минало;
3. Необходими документи за участие в подбора:
– Заявление по образец;*
– Професионална автобиография;
– Документ за самоличност /за сведение/;
– Документ за завършено образование /копие/;
– Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/.


В Дирекция „Местни приходи“
I. Старши експерт, с код по КПД 24226046 – 1 бр. (по заместване)
1. Кратко описание на длъжността:
Приема, регистрира и обработва в интегрираната информационна система
декларации, заявления, искания и други документи и формуляри, свързани с местните
данъци и такси, както и съдейства за тяхното попълване.
Изготвя становища, отговори, докладни записки и други документи във връзка с
постъпили искания, жалби, молби и други входящи документи.
Окомплектова и предава преписки за принудително събиране на неплатени
задължения по влезли в сила актове.
Извършва проверки и ревизии по ДОПК.
2. Минимални изисквания за длъжността:
Образователно – квалификационна степен – бакалавър.
Професионална област – социални, стопански и правни науки.
Професионално направление – Икономика.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността – компютърна
грамотност.
3. Професионален опит – 1 година.
4. Необходими документи за участие в подбора:
– Заявление по образец;*
– Професионална автобиография;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документ за завършено образование /копие/;
– Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/.


В Сектор „Бюджет“
I. Старши експерт, с код по КПД 24226046 – 1 бр.
1. Кратко описание на длъжността:
Участва в разработването на проект на бюджет на общината в съответствие със
ЗПФ.
Участва в разпределяне на бюджета по тримесечия и разходни параграфи на ЕБК
за съответствие със ЗПФ и представяне на бюджета в МФ и Сметна палата, по ред
определен от министъра на финансите.
Изготвя разчет за финансиране на капиталовите разходи по пълна бюджетна
класификация и актуализира разчета за капиталови разходи.
Участва при подготвяне на месечните и периодични отчети за касовото
изпълнение на бюджета на общината, в частта му за плана на стойностните и натурални
показатели, в съответствие с Указанията на МФ и ЗПФ.
2. Минимални изисквания за длъжността:
Образователно – квалификационна степен – бакалавър.
Професионална област – социални, стопански и правни науки.
Професионално направление – Икономика.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността – компютърна
грамотност.
3. Професионален опит – 1 година.
4. Необходими документи за участие в подбора:
– Заявление по образец;*
– Професионална автобиография;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документ за завършено образование /копие/;
– Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/.
Начин на провеждане на подбора:
– Решаване на тест
– Събеседване
Място и срок за подаване на документите:
Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:30 ч.
в Център за услуги и информация до 08.11.2019 г., телефон за справка – 046 681 437.
* Заявление за участие в подбора се получава от гише информация в община
Ямбол всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:30 ч.