Община Ямбол е спестила 357 000 лева от заплати и осигуровки, които се влагат в ремонтни дейности за града

Дванадесетото заседание на Общински съвет Ямбол започна с минута мълчание в памет на починалия общински съветник Кръстьо Петров. Неговото място беше заето от Стоян Стоянов, който положи клетва. След това кметът на Община Ямбол представи новия главен архитект на общината – Орлин Манолов, който е работил в София и в Белгия. Манолов също говори пред общинските съветници. Той изтъкна, че негов приоритет е създаване на дългосрочна архитектурна визия на Ямбол, както и дигитализация на документите и процесите в подопечната му дирекция.

След оптимизация на числеността на общинската администрация, по инициатива на кмета на Ямбол, Общината е спестила 300 000 лева от заплати и 57 000 лева от осигуровки след намаляването на числеността на персонала в дейност 122 „Общинска администрация“.

В тази връзка кметът внесе предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020 година, заложено като точка втора от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол.

Ревански предложи средствата в размер на 161 400 лева, икономисани от детските градини по време на карантината от 16 март до 31 май 2020 година, да бъдат вложени за довършване на текущия ремонт на плувния басейн, намиращ се в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“.

В капиталовия списък на общината ще бъде включен и ремонт на товарна асансьорна уредба в сградата на Дом за стари хора на стойност 18 400 лева.

Обект „Проектиране и изграждане на Скейт парк в Градски парк Ямбол“ със стойност на инвестиционния проект 10 000 лева ще бъде включен в списъка.

В разчета на капиталовите разходи за 2020 година ще се добави изграждане на система за видео наблюдение на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа на стойност 4 200 лева.

Във връзка с изпълнение на задълженията на Община Ямбол за назначаване на експлоатационен екип за Пречиствателна станция за отпадъчни води и започване на обучението му е необходимо да бъдат наети 16 лица с определен вид специалности и квалификация за срок от 60 календарни дни. След предаването на Пречиствателната станция за отпадъчни води  на „ВиК“ЕООД Ямбол като дълготраен материален актив по силата на Договор от 18 март  2016 година дружеството ще назначи този персонал като свой.

 

Председателят на Постоянната комисия „Бюджет и финанси“ Атанас Илчев съобщи, че предложението на кмета е прието от комисията, която предлага увеличаване с 50 000 лева на средствата за ремонт на басейна в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ чрез завишаване на парите по Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“. В тази връзка ще се намалят средствата, заложени по Дейност 998 „Резерв“.

Общинският съвет гласува анблок промените по бюджета на община Ямбол за 2020 година по приходната и разходнатаП част, изменението на разчета на капиталовите разходи на общината и промяната на решението по точка трета от петото заседание от 30 януари 2020 година по точка седемнадесета от дневния ред като утвърди увеличение на числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 година на Приложение №6 в частта за местни дейности, Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ с численост на персонала за 2020 година 16 бройки и средства за заплата в размер на 42 600 лева.

Общинският съвет прие решение две алеи в Градски парк да бъдат наименувани на името на заслужилия деятел на спорта Минчо Боев и на създателя на парка Христо Вълев.

Предложението за продажба на имоти в местност Бакаджик, в землището на село Чарган, беше гласувано, като началната тръжна цена беше определена на базата на стойността на имотите, които вече е продала Община Тунджа.