Община Ямбол е една от двете общини в България, които ще участват в проект „Визия 2045“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското правителство

На 6.03.2023 г. Националният доверителен екофонд обяви резултатите от  процедура за конкурентен подбор на две общини с по две училища за участие в проект „Визия 2045“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското правителство.

Кандидатстваха над 50 български общини. Избраните, които ще участват в проекта,  са община Ямбол – с Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ и Основно училище „Любен Каравелов“, и община Добрич – със Средно училище  „Петко Рачов Славейков“ и Средно училище „Димитър Талев“.

Целта на проект „Визия 2045“ е да обедини усилията на училища и общински администрации за привличане на всички заинтересовани страни (доставчици на услуги и енергия, публични администрации, търговци, медии и др.) в създаването и експерименталното прилагане на иновативен модел за постигане на климатична неутралност на местно ниво.

Проектът се изпълнява от международен консорциум, ръководен от Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU), с който НДЕФ има дългогодишно успешно партньорство. Другите партньори по проекта са НДЕФ, Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Краков, Полша,  Регионална енергийна агенция на Савинска, Шалешка и Корошка области, Словения.

От всяка от трите страни (България, Словения и Полша) в проекта ще вземат участие по две общини с по две училища всяка.

Периодът на изпълнение на проекта е до април 2025 година.

За постигане на целите на проекта са предвидени следните групи дейности, в които участват училищата, общините и другите заинтересовани страни:

  • създаване в училищата на екипи от учители, служители в училищата и ученици за изпълнение на проекта;
  • предоставяне на комплекти от измервателни уреди за наблюдение на състоянието на потреблението на енергия в училищата, както и оценка на място на потреблението на енергия във всяко от училищата;
  • оценка на емисиите на парникови газове на четирите училища в двете общини – изчисляване на въглеродния отпечатък чрез методика и система от критерии, разработени от консорциума, както и оценка на състоянието на сградите на училищата;
  • подпомагане на училищата да изготвят и реализират свои планове за действие за постигане на климатична неутралност чрез съвместни дейности с общината и другите заинтересовани страни;
  • организиране и провеждане на учебни пътувания между двете общини и училища за обмяна на опит, както и разпространение на опита сред всички училища в България и в другите страни от консорциума;
  • организиране и провеждане на учебно пътуване до Германия за участниците в проекта. Размяна на посещения между община Ямбол, община Добрич и одобрените училища за обмяна на опит;
  • разпространение на опита сред всички училища в България и в другите страни от консорциума.