Община Тунджа

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС  за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД – завод Тенево, Индустриална

зона Ямбол, с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

с оператор: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Червен бряг

(име и адрес на оператора)

с предмет на дейност: производство на цилиндри и на хидравлични компоненти.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец,

всеки работен ден в периода от 01.02.2017 г. до 01.03.2017г. в сградата на

община Тунджа на пл.“Освобождение“№1, етаж 1, стая №104, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 ч. и на интернет страницата на общината – http://www.tundzha.net/component/content/category/37-information

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 Лице за контакти: Светозар Грозев, началник отдел „Териториално развитие и Екология“, дирекция „ТУСЕ“, 046/666853, 046/684315, grozev@tundzha.net 

 

.