Община „Тунджа“ ще тегли заем за изкуствено осветление в 33 населени места

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ТУНДЖА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В 33 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ТУНДЖА

 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг каним всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от община Тунджа, при условията на финансов лизинг за реализиране на проект за рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в 33 населени места в община Тунджа – с. Асеново, с. Болярско, с. Ботево, с. Бояджик, с. Видинци, с. Генерал Инзово, с. Генерал Тошево, с. Голям Манастир, с. Гълъбинци, с. Драма, с. Дряново, с. Завой, с. Златари, с. Калчево, с. Каравелово, с. Козарево, с. Коневец, с. Крумово, с. Маломир, с. Меден Кладенец, с. Межда, с. Миладиновци, с. Овчи кладенец, с. Окоп, с. Робово, с. Савино, с. Скалица, с. Симеоново, с. Сламино, с. Тенево, с. Търнава, с. Ханово, с.Челник, със следните основни параметри:

 

  1. Предназначението на дълга е за рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в 33 населени места в община Тунджа
  2. Вид и стойност на дълга – дългосрочен дълг, при условията на финансов лизинг с  максимална стойност  – 1 800 000 лв.
  3. Максимален срок на ползване и погасяване на кредита е 60 месеца от сключването на договора
  4. Начин на финансиране – от датата на сключване на договора за финансов лизинг, на части, съгласно извършените работи /дейности/ и изготвен погасителен план за периода на ползване и погасяване на кредита
  5. Обезпечаването на кредита – реализирани икономии от консумация на електрическа енергия от системата УО, финансови средства от местни приходи и обща изравнителна субсидия, за периода до окончателно погасяване на дълга

 

Обсъждането ще се проведе на 12.07.2022 г. / вторник / от 12.30 часа  в залата на община Тунджа – Ямбол.