Община „Тунджа“ ще разработи бившата хижа „Дружба“ като център за спорт и отдих

Общински съвет „Тунджа“ даде съгласие общината да придобие безвъзмездно хижа „Индже войвода“ (бившата хижа „Дружба“) в лесопарк „Бакаджик“, която е частна държавна собственост, но се намира върху общинска земя.
Идеята на община „Тунджа“ е хижата да бъде разработена като многофункционален обществен център, в който да се развиват образователни, социални, квалификационни дейности и организиран отдих и спорт за различни възрасти.
По програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция община „Тунджа“ е изградила посетителски център в лесопарк „Бакаджик“, в който през 2018 и 2019 г. беше организирана образователна програма за летен отдих на учениците от всички учебни заведения в община „Тунджа“. Капацитетът на хижа „Индже войвода“ би могъл да се включи в такава образователна програма и тя да бъде реализирана не само на общинско, но и на регионално ниво. Базата може да се ползва още за възрастни и за лица в неравностойно положение, като част от широката мрежа от социални услуги, които предлага общината.
В експлоатацията на хижата освен общински ресурс могат да бъдат съчетани различни европейски програми, обединени в Стратегията за местно развитие на МИГ „Тунджа“.
На днешната сесия общинските съветници одобриха и актуализация на капиталовите разходи, допълниха наредбата за местните такси и цени на услуги и прехвърлиха за разпореждане на общината училищен автобус от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик.
Дневният ред на сесията съдържаше 17 точки.