Община „Тунджа“ ще отпусне първите стипендии за 2023 г.

Община „Тунджа“ обявява началото на първата за 2023 г. сесия за кандидатстване за отпускане на еднократно финансово стимулиране и стипендии на деца, ученици и студенти с отличен успех, високи постижения в изкуството и спорта и адресна регистрация в община „Тунджа“.

Ще бъдат отпуснати една годишна стипендия на студент редовно обучение, десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение и десет шестмесечни стипендии за ученици в гимназиален етап на обучение. По волята на дарители ще бъдат отпуснати и стипендии на двама студенти, на двама ученици и на абитуриенти.

Необходимите документи са формуляр, анкета за социалното положение на кандидата, документ от учебното заведение или копие от документ за постигнати резултати или значими обществени прояви.

Документите ще се приемат от 15 до 31 март 2023 г. в деловодството на Община „Тунджа“. Те могат да се подават и чрез кметовете и кметските наместници по населени места.