Община „Тунджа“ ще модернизира уличното осветление на 33 села чрез финансов лизинг

Община „Тунджа“ възнамерява да извърши рехабилитация и модернизация на уличното осветление в 33 села чрез поемане на дългосрочен дълг при условията на финансов лизинг оповести кметът Георги Георгиев на обществено обсъждане на 12 юли.

Селата, в които е предвидено да се извърши модернизацията, са Асеново, Болярско, Ботево, Бояджик, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Гълъбинци, Драма, Дряново, Завой, Златари, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Овчи кладенец, Окоп, Робово, Савино, Скалица, Симеоново, Сламино, Тенево, Търнава, Ханово и Челник.

Планирано е подмяна на съществуващите осветителни тела с нови високоефективни, ще се добавят и нови, за да се постигнат изискванията за осветеност. Ще се изгради съвременно автоматично управление на уличното осветление и система за измерване и контрол на потреблението.

Максималният размер на дълга е до 1 800 000 лв., усвояването му ще се осъществи на части според извършените дейности и изготвен погасителен план за срок от 60 месеца, плащането ще бъде на равни месечни вноски.

Дългът ще се обезпечи от реализираните икономии от консумацията на ел. енергия за улично осветление, които ще бъдат над 50 % според направените анализи, финансови средства от местни приходи и обща изравнителна субсидия.

Последната реконструкция на уличното осветление в община „Тунджа“ е извършена през 2007 г., гаранционните срокове на  съоръженията и осветителите са изтекли, което води до увеличение на авариите и повредите и завишаване на средствата за поддръжка.

През последната година цената на ел. енергията за общините се увеличи драстично и това налага предприемане на мерки за енергоспестяваща реконструкция.

Рехабилитацията и модернизацията на уличното осветление в останалите 11 села от община „Тунджа“ ще бъде включена в Плана за възстановяване и устойчивост.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев подчерта, че това ще е втора цялостна реконструкция на уличното осветление в общината по негово време.