Община „Тунджа“ с два одобрени образователни проекта

Одобрени са два образователни проекта на община „Тунджа“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево  по конкурсна процедура 33.17-2018, обявена от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

            Проектът на община „Тунджа“ с наименование „Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа“ е на стойност 15 803 лева и е с продължителност 9 месеца.

Проектът на  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево с наименование „Заедно можем- ефективен механизъм за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействия между семейство и училище“ е на стойност 18 885, 40 лева и е с продължителност 11 месеца, а партньор е ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.