Община „Тунджа“ предлага на Общински съвет да вземе решение, с което да определи годишния размер на Таксата за битови отпадъци за 2024г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Община „Тунджа“ уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

Община „Тунджа“ предлага на Общински съвет да вземе решение, с което да определи годишния размер на Таксата за битови отпадъци за 2024г. на основата на предложена план–сметка за всяко населено място и в цялост за общината.

В приходната част на план-сметката за 2024г. се предлага основата за облагане на данъчно задължените физически и юридически лица да бъде според данъчната оценка на недвижимите имоти или тяхната отчетна стойност. В разходната част на план-сметката се предлагат разчети за разходи по предоставяните услуги, свързани със събиране и извозване на битовите отпадъци в регионално депо и тяхното обезвреждане, включените отчисления по ЗУО, както и средствата за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За обезпечаване на дейностите по управление на битовите отпадъци за 2024г. са предвидени общо средства в размер на 1 744 620лв., в т.ч. :

  • за събиране и извозване на битовите отпадъци в депо за обезвреждане на битови отпадъци – 832 989лв.;
  • за ползване и експлоатация на депо за битови отпадъци, в т.ч. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 751 873лв.;
  • за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места – 157 820лв.;
  • за съдове /кошчета/ за битови отпадъци в териториите за обществено ползване – 1 938лв.

Посочените по–горе дейности се финансират чрез таксата за битови отпадъци от задължените лица по чл.64 от ЗМДТ.

Предложението за размера на таксата за битови отпадъци за 2024г. включва индивидуална план-сметка за всяко населено място и общо за територията на общината. Изготвено е на база необходимостта от финансиране на услугите по управлението на битовите отпадъци и поддържане чистотата на обществените места, както и с предложенията на кметовете и кметските наместници. Съобразено е с актуалните промени в данъчните оценки и отчетните стойности за имотите на физическите и юридическите лица.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1 от АПК, чрез следните форми:

  • Представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се входират в административния център в сградата на общината с адрес: гр. Ямбол, пл.”Освобождение”№1 и на сайта на общината: www.tundzha.bg, в едномесечен срок.
  • Публично обсъждане в административната сграда на общината.
  • Участие в заседания на постоянните комисии на общински съвет.

Настоящото уведомление, на основание чл.66, ал.1 от АПК, да се оповести на интернет страницата на община “Тунджа“, в населените места и други средства за масово осведомяване.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в Община Тунджа, стая 408, или от публикуваните на сайта на общината уведомление с приложение.

 

Публикувано на 24.11.2023г.

 

  СТАНЧО  СТАВРЕВ  / П /

Кмет на Община „Тунджа“