Община „Тунджа“ кандидатства с проекти за над 13 милиона лева

Община „Тунджа“ внесе три проектни предложения в Държавен фонд земеделие по Мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Тази мярка подпомага развитието на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в селата и за улесняване на достъпа до тях. Тази инфраструктура предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

            Община „Тунджа“ внесе по тази мярка три проектни предложения на обща стойност – 13 655 592,70 лв.

Първото проектно предложение е „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер“.

В проекта са предвидени следните дейности:

 1. Реконструкция и разширение на водопроводната мрежа в село Ботево, където ще бъдат извършени монтажни дейности по напорния водоем, водомерна шахта, главни водопроводи клонове . Дължината на водопроводите, които ще се реконструират е 4 981. м., в това число и хранителен водопровод – 324 м.
 2. Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на село Роза, с обща дължина на водопроводите 5 552. м.
 3. Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на село Безмер, като общата дължина на водопроводите е 5 709. м.

Общият размер на финансовата помощ, за която се кандидатства е 5 839 862,77 лв. без ДДС.

Второто проектно предложение е „Подобряване на транспортно комуникационните връзки между населените места в Община „Тунджа”.

В проекта са включени следните обекти:

 1. Ремонт на участък от пътя Тенево – Маломир – Дряново – Драма от разклон Тенево до с. Тенево , с обща дължина 3 350 м.  В проекта е предвиден ремонт на теневския мост на река Тунджа
 2. Ремонт на пътя между селата Дражево и Кабиле – с дължина 1 391 м.
 3. Ремонт на участък от пътя от гара Тенево до Генерал Инзово, с обща дължина 1 391 м.
 4. Основен ремонт на моста на река Тунджа между Окоп – Ханово, с дължина 550 м.

Общият размер на финансовата помощ, за която се кандидатства с това проектно предложение е 5 862 276,57 лв. без ДДС.

Третият проект, с който кандидатства община „Тунджа“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 е „Изграждане и ремонт на улици в населените места на Община „Тунджа”.

В проекта са включени следните обекти:

 1. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Тунджа”, с. Ханово – с дължина 396 м.
 2. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Жельо войвода”, с. Маломир – с дължина 1076 м.
 3. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Търговска”, с. Бояджик – 840 м.
 4. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Възраждане”, с. Козарево – с дължина 698 м.
 5. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Пирин”, с. Миладиновци – с дължина 357 м.
 6. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Георги Дражев”, с.Веселиново – с дължина 525 м.
 7. Изграждане на ул. „Васил Левски”, с. Роза – с дължина 582 м.

Общият размер на финансовата помощ за която се кандидатства по проекта е 1 953 453,36 лв. без ДДС.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0