Община „Тунджа“ и Сдружение „Местна инициативна група Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа“ внесоха проектни предложения по Програма „Образование“

Община „Тунджа“ и Сдружение „Местна инициативна група Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа“ внесоха проектни предложения по Програма „Образование“ 2021-2027 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Проектното предложение на община „Тунджа“ е с наименование „Различен цвят в детски свят“ и с партньори детските градини на територията на община и една неправителствена организация.

„В свят различен, можеш да си автентичен“ – интеркултурно образование на учениците в малките населени места в община „Тунджа“ чрез култура, наука и спорт“ е наименованието на проектното предложение на Сдружение „МИГ Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа“, партньори са училищата на територията на общината и неправителствена организация.

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели са:

– Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;

– Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Проектите ще се изпълняват на територията на община „Тунджа“ в партньорство между училища, детски градини, община, юридически лица с нестопанска цел.

Дейностите, които са заложени по проектите, включват: работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование; обучения на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда; подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им и мотивация за активно участие в дейностите за интеркултурно образование, включително чрез участие на образователни медиатори; провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Общата стойност на проектните предложения е 976 122 лв.