Община „Тунджа“ започна изпълнението на нов социален проект

Стартираха дейностите по проект „Укрепване капацитета на Община „Тунджа“ за реформиране на системата за социалните услуги“, съобщи кметът Георги Георгиев.

 Целта е осигуряване на подкрепа на процесите по реформирането на системата на социалните услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво. Проектът ще обхване 26 души – новоназначените по проекта и работещите в социалните услуги на община „Тунджа“. Реализацията му ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на общината.

По проекта е предвидено да се реализира комплекс от взаимосвързани мерки, включващ: създаване на фронт-офис с доставка на оборудване и обзавеждане; наемане, обучение и супервизия на персонала за прилагане на мерките по Закона за лична помощ /ЗЛП/, Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и Закона за социалните услуги /ЗСУ/ на общинско ниво; изготвяне на анализи и проучвания от социални услуги, включващи и потребностите от услуги; планиране и анализиране предоставянето на социални и интегрирани-социално здравни услуги и разработване на програми за качество; провеждане на разяснително информационни кампании за предоставяне на личната помощ, социални и интегрирани здравно-социални услуги и др.

Изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.002-0042, съфинансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. ще осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и експертизата на Община „Тунджа“ за упражняване правомощията и задълженията на местната власт, свързани с прилагането на ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ и ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи.

Общата продължителност на проектните дейности е 20 месеца до 15.10.2024 г., а одобрената безвъзмездна финансова подкрепа е в размер на 106 201.00 лв.

С новото проектно предложение Община „Тунджа“ работи общо по четири социални проекта през новия програмен период – за осигуряване на топъл обяд на до 600 потребители, за закупуване на автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж с. Болярско и за осигуряване на грижа в дома на над 180 потребители. Общата стойност на осигуреното външно финансиране по проектите е за над 2,750 млн. лв.