Община „Тунджа“ започва реализация на нов мащабен проект

На 06 март от 13:30 часа, в сградата на Министерството на труда и социалната политика,  Община „Тунджа” ще подпише договор на стойност 889 917 лв., с който ще стартира изпълнението на един от най-значимите социални и образователни проекти с наименование: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

            Териториалният обхват на интервенциите ще включва интегрирани форми на семейно консултиране, създаване на безплатна детска млечна кухня за деца от 0 до 3 год., обучения за преквалификация на безработни лица и последваща защитена заетост,  осигуряване на достъп до здравни и образователни услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места в община „Тунджа“.

Продължителността на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център – КОМПАС ще бъде 18 месеца.

            С цел превенция на ранното напускане и превръщането на училището в желана територия ще бъдат формирани 9 спортни ателиета в училищата на община „Тунджа“, провеждане на образователни екскурзии за ученици и родители и интерактивни събития с активното участие на местните общности.

Предвижда се над 2000 лица да бъдат включени в дейностите по проекта.

            Предвид специфичните цели на интегрираната процедура, реализацията на разнообразни и иновативни дейности, Община „Тунджа“ включи като партньори четири организации – представители на бизнеса, неправителствения сектор и учебни заведения от общината.