Община „Тунджа” е одобрена като заявител по схемата „Училищен плод”

Община „Тунджа” е одобрена като заявител от името на детските градини и учебни заведения от общинската образователна структура по схемата „Училищен плод”.

Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и с национално съфинансиране от държавния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

През учебната 2017/2018 година в общинските детски градини и училища на територията на общината в периода от 15 ноември 2017 г. до 31 май 2018 г. ще бъдат изпълнени общо по 45 доставки на пресни плодове и зеленчуци по график. Доставката на пресните плодове и зеленчуци е организирана по договор с външен изпълнител, като ще бъдат осигурени минимум четири различни вида плодове месечно.

Целта на прилагане на схемата е да се подобри осведомеността на децата и учениците относно значението на плодовете и зеленчуците за здравето на човека и се формира у подрастващите култура за здравословно и балансирано хранене.

Целева група по схемата са децата на 5 и 6 години в подготвителните групи за задължителна предучилищна подготовка и учениците от начален етап на обучение /І-ІV клас/. В схемата през учебната 2017-2018 година ще бъдат обхванати общо 1071 деца и ученици.