Общината обяви конкурс за ресторант „Ален мак“

Община Ямбол обявява публично оповестен конкурс за определяне на ползвател на терена, който е общинска собственост, за поставяне на павилион за продажба на храни и напитки на територията на Градския парк, на територията на бившия ресторант „Ален мак“. Общата площ на терена е 400 кв. м.- като търговският обект трябва да бъде с площ до 60 кв. м., а площта за разполагане на маси със слънцезащитни съоръжения пред търговския обект – до 340 кв. м.

Началната месечна цена е 2 640 лв. без ДДС, депозитът за участие  – 15 840 лв. Кандидатите трябва да представят идеен проект или готов типов дизайн, както и да спазят определените изисквания за типа и дизайна на съоръженията и материалите.

 Проектите задължително трябва да съдържат 3D визуализация. Разрешението за поставяне и на договора за ползване на общинския терен  е за три години. За периода от 1 ноември до 30 април (зимен период) дължимата месечна цена е в размер на 70 процента от договорената.

 Конкурсната документация и проектодоговорът ще се предоставят на участниците в стая 316 и стая 312 от 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. след заплащането на такса на стойност 30 лева без ДДС в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол.

Определеният депозит трябва да бъде внесен до 16:00 часа  на 27.02.2023 г. по сметка: IBAN: SOMBBGSF IBAN  BG 75  SOMB 9130 33 24121301, BIC: Общинска банка АД, Клон  Ямбол.

Предложенията (офертите) за участие се приемат в зала 100, етаж І, в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7,  от 9:00 часа до 10:00 часа на 28.02.2023 г. 

За повторен конкурс конкурсната документация ще се предоставя при същите условия от 1.03.2023 до 10.03.2023 г. Таксата за участие в конкурса  се внася  до  27.02.2023 г. в Центъра за административно обслужване и  е на стойност 20 лева без ДДС. Таксата за участие ще се внася до 9.03.2023 г., а определеният депозит – до 16:00 часа на 9.03.2023 г.

За повторен конкурс предложенията (офертите) за участие се приемат в същата зала от 9:00 часа до 10:00 часа на 10.03.2023 г.

Конкурсът да се  проведе на 28.02.2023 г. от 10.00 часа, в сградата на общинска администрация на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол, в зала  100, етаж I.

За обекта на конкурса, ако не са подадени предложения (оферти) за участие на 28.02.2023 г., повторен конкурс да се проведе на 10.03.2023 г. в същата зала.

 

 

 

Пълният текст на заповедта вижте тук:

https://yambol.bg/uploads/425CCC25BFCCB7F65DD442B9AC9B6CB8