Обществена трапезария ще осигурява топъл обяд за над 600 души

От днес, 03.01.2017 год. , ще се доставя безплатно обедно хранене на територията на община ”Тунджа” за 612 потребители в 28 населени места – Савино, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Видинци, Симеоново, Генерал Инзово, Драма, Дряново, Калчево, Коневец, Ханово, Ботево, Роза, Скалица, Овчи кладенец, Генерал Тошево, Голям манастир, Маломир, Веселиново, Завой, Кабиле, Хаджидимитрово, Дражево, Кукорево, Тенево и Крумово.

            Това е възможно благодарение на подписването на новите договори по четирите проекта, стартирали през октомври 2016 г. и които ще продължат да се  изпълняват през периода 03.01.2017 – 31.12.2017 г. от регистрирани в Агенция за социално подпомагане доставчици на социална услуга „обществена трапезария”:  „Есклузив – Калин” ЕООД, „МИГ – Тунджа”, Общински младежки съвет – „Тунджа” и „Странджата- БГ” ЕООД в партньорство с Община „Тунджа”.

Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Процедурата за подаване на заявления-декларации от кандидат-потребители е отворена и документи могат да се подават текущо.

Общото привлечено външно финансиране е в размер на 349 084.80 лв., което гарантира в рамките на 2.00 лв среден дневен оклад да бъде осигурена  топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб за 248 работни дни през 2017 година.

            Успоредно с тези проекти, на територията на Община „Тунджа” продължава изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд”, финансиран чрез Фонда за европейско подпомагане на  най нуждаещите се лица за 100 потребители в 16 населени места: Победа, Челник, Козарево, Стара река, Могила, Чарган, Търнава, Робово, Сламино, Каравелово, Асеново, Болярско, Златаре, Безмер, Боядик и Гълъбинци.

            С изпълнението на тези пет проекта се осигурява достъп за безплатно ползване на услугата „обществена трапезария”  във всичките 44 населени места от състава на общината в подкрепа за 712 лица и семейства с ниски доходи.

            Разкритите социални услуги в общността, финансирани чрез общинския бюджет – Домашен социален патронаж – с.Болярско, Домашен социален патронаж „Тунджа”, Общинско социално предприятие за обществено хранене „ДСП” – с. Победа и общинска обществена трапезария е осигурен капацитет за 420 лица и семейства, които срещу заплащане на такса в размер не по-висок от 50 лв месечно имат възможност по избор да ползват дву или три компонентно меню. Социалните услуги в общността, делегирани от държавата дейности: Дом за стари хора, Дневен център за стари хора в с. Скалица и с. Ген Инзово, и Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Веселиново също осигуряват обедно хранене за 110 потребители. Общият капацитет на действащите услуги, финансирани чрез местен, държавен бюджет и външно финансиране, осигуряващи храна  е 1242 места.

            Стремежът на Община „Тунджа” е да развива и разширява вида, капацитета, обхвата на социалните услуги, качеството на тяхното предлагане и да търси допълнителни източници на външно финансиране, за да отговори адекватно  на непрекъснато растящите потребности на жителите в малките населени места и да подобрява качеството им на живот.