Обучения по първа помощ за служители от Държавно горско стопанство – Елхово

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 09 ноември 2016г., съгласно постигната договореност между БЧК-Ямбол и ръководството на Държавно горско стопанство – Елхово, се проведоха две специализирани обучения по първа долекарска помощ за служители от структурата.
Обученията се проведоха в подходяща зала на територията ДГС-Елхово от Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.
Основната цел бе, придобиването на конкретни знания и практически умения за прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадал на мястото на инцидентa или в близост до него до идването на екип от Спешна медицинска помощ. Поставен бе акцент върху рисковете от ухапване от бозайници, влечуги и насекоми и мерките за оказване на първа помощ.
За реализацията на основната цел бяха използвани следните методи: лекционно поднасяне на учебното съдържание, дискусия, демонстрации и практически упражнения.
По време на обученията участниците имаха възможност да задават въпроси и да се обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на горското стопанство.
Общият брой на обхванатите е 25.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA