Обучение по първа помощ за служители, предоставящи социални услуги

На 16 април 2019г. в сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Света Марина“ – град Елхово, се проведе въвеждащо обучение по първа помощ на екипите на социалните услуги в гр. Елхово.

 Инициативата имаше за цел служителите и техния ръководител да получат базисни познания по първа помощ – цели и принципи на първата помощ; спасителна верига; основни жизнени показатели; видове кръвотечения и обработка на рани; травми на опорно-двигателния апарат и др., като се акцентира върху специфични подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с физически и ментални увреждания. 

  Обучението се проведе от Добриела Праматарова – специалист «Първа помощ» в БЧК-Ямбол и премина при подчертан интерес и активно участие в практическата част от страна на служителите.

                                              ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ