Обучение по проект на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 20 октомври 2016г. в гр. Елхово се проведе обучение по проект “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”. В обучението участие взеха 13 доброволеца, представители от различни дружества на БЧК, представители от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Пенсионерски клубове. Директорът на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов презентира целите и очакваните резултати на проекта, който ще се реализира в гр. Елхово с активното участие на възрастните хора. Г-жа Живка Кафеджиева, Зам. кмет на община Елхово поздрави участниците в обучението и заяви готовност за подкрепа при реализиране на дейностите по проекта.

В обучението участва г-жа Мариана Милева, началник служба «Социални дейности» към община Елхово. Целта на обучението бе да се изгради местен капацитет за реализирането на проекта; да се усвоят умения за прилагане на съвместния подход при работа с възрастни хора, както и детайлно да се планира участието на възрастните хора при осъществяването на микропроекта в гр. Елхово. Обучението включваше теоретична подготовка и практически умения за лобиране пред институциите от възрастните хора за решаване на техните нужди. Участниците се запознаха с темите „Овластяване” и „Лобиране” – причини за лобиране; ползи от лобирането; кампании за лобиране и т.н. Обучител бе Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК – Ямбол, който представи пред възрастните хора ключови международни документи за правата на възрастните хора –«Европейска социална харта»; «Мадритски план за действие по въпросите на възрастните хора»; «Берлинска стратегия» и др, които ще помогнат на целевата група по проекта да се включват успешно в процесите на лобиране пред обществото и институциите.
Участниците имаха възможност да работят в малки групи и да изготвят план за осъществяване на конкретна кампания за лобиране, който представиха. Възрастните хора се включиха активно в работата по групи и изразиха удовлетворение, че имат възможност да реализират проекта в гр. Елхово.

специалист: Гергана Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA