Обучение по български език за граждани на трети държави с временна закрила във Варна завърши успешно

В началото на Aприл 2024, проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., завърши курс по Български език (ниво А1), в град Варна, за украински граждани с временна закрила.

В курсът, в продължение на 20 дни, се обучаваха 15 украински граждани, с предоставена временна закрила, които мотивирано изучаваха граматически и говорим Български език, за да повишат своите езикови познания, с цел да бъдат по-подготвени и да станат част от пазара на труда в България или да имат възможност да водят по-пълноценен социален живот. Усвояването на Български език от бежанците им дава възможност да се запознаят с културата и историята на българското общество, придобивайки знания и умения, които гарантират пълноценното им социално включване.

Обучението по Български език в град Варна е последното такова от серия от 3 обучения, които са част от дейностите по горецитирания проект, които БЧК реализира, за подобряване на условията за прием и интеграция на лица, потърсили и/или получили временна или международна закрила.  Реализирайки тази серия от обучения, Български червен Кръст осигури възможност на 45 граждани на трети държави с предоставена временна закрила и търсещи международна закрила да усвоят първо ниво на езикова подготовка по Български език, което се счита за първа стъпка в интеграционния път на бежанците в страната им на прием.