Обучение на специалистите по здравни и социални грижи

През периода 08.10.2019 – 14.10.2019 г. се проведе обучение на специалистите по здравни и социални грижи, които ще предлагат услуги по проект „Център за домашни  грижи- интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, финансиран с ДБФП № BG05M9OP001-2.040-0074 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

            Обучението се проведе от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по програма, утвърдена с Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания – компонент 1, разработена от специалисти, работещи в Министерство на здравеопазването.

            В рамките на 5 дни бяха обучени 3 медицински сестри и 6 социални асистента, които усвоиха специфични знания и умения за начините на предоставяне и събиране на здравна информация, оценяване на потребностите, спецификите при предоставяне на услугите в домовете на потребителите и др. Очакваме над  90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, да се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Общият размер на финансовата подкрепа е в размер на 252 269.00 лв., а продължителността на проектните дейности  – 16 месеца.